یادداشت| تختی زمینی بود، نه آسمانی

یادداشت| تختی زمینی بود، نه آسمانی

تختی اگر تختی شد به خاطر «زمینی» بودن و ناتوانی‌هایش بود. مثل هر انسان دیگری وسوسه می‌شد، ناامید می‌شد، احساس کمک می‌کرد و دلش می‌خواست دوست داشته شود، قدر ببیند و...
۵