منزوی: فکر می‌کنند ما عابربانک هستیم
بخش خصوصی آمده هزینه کرده و به مشکل نخورده است؟

منزوی: فکر می‌کنند ما عابربانک هستیم

عضو هیئت مدیره مستعفی باشگاه استقلال گفت: به نظر من تا زمانی که زیر ساخت باشگاه درست نشود، کاری انجام نخواهد شد.
۳