نظرسنجی

نظر شما درباره ادامه همکاری با کی‌روش در تیم ملی؟

1-ا ی نكه دكتر سلطان ی فر، به ی ادمان م ی آورد كه وزارت ورزش حق ندارد حت ی ر ی ال ی هم برا ی پ ی شرفت ورزش حرفها ی - و در نت ی جه ورزش قهرمان ی ، در ابعاد فرامل ی و در شاخهها ی ب ی نالملل ی اش- هز ی نه و سرما ی هگذار ی كند، از ی ك امر محتوم سخن به م ی ان م ی آورد، ی ا دعوت ی است برا ی كوشش ی همهجانبه و تلاش ی همهسو ی ه كه همدل ی و همزبان ی دانا ی ان ورزش و توانا ی ان به تصم ی مساز ی را در ا ی ن دا ی ره بر حق و در ا ی ن حلقه تكثرگرا م ی طلبد؟

دكتر سلطانیفر، با آن یادآوری، دعوت به سكون و سكوت و بیعملی كرده است یا وظایف پیچیده و چندوجهی همگان را، به ویژه صاحب منصبان و صاحباندیشگان خردورز عرصه ورزش را متذكر شده! هم متذكر و هم طالب شده!

میگویند و چه درست هم میگویند كه «بیمایه فطیر است!» ورزش قهرمانی ایران، اگر افتخارات ملیاش را به ابعاد بینالمللی، گره خورده و پیوندزده میخواهد- كه میخواهد و باید هم تا بخواهد و بیشتر هم بخواهد- پس باید از اسباب بزرگی، همه را و هرچه را كه لازم است، فراهم كند و باید بهای قهرمانی و قیمت بزرگ شدن و بزرگ ماندن را بپردازد كه بهشت را، به بها دهند نه به بهانه!

2- معنای سخن تعریضی وزیر ورزش را باید در راستای روندی توسعهمحور، درك كرد و پای كارآمد و زمینه تغییرات قانونی بایسته را فراهم نمود و راه را برای كسب افتخارات فرامرزی هموار كرد!

احترام به قانون، اصلی اصیل است، اما تغییرات قانونی و تكمیل و كامل كردن قوانین مترقی دیروزی كه فردا، كاربرد امروز خود را ندارد نیز امری است لازم! هم لازم و هم نشانه ترقیخواهی!

برای حضور در میدان زندگی فردا، كه به شدت هم رقابتی هست و خواهد بود، امروز باید شرح صدر داشت و بازو گشود!

باید مردمان فردا شد و نباید ورزش را، ورزش قهرمانی را، ورزش قهرمانیآور و صاحب مدال جهانی را، از اوامر به معروف دور كرد و برای آن، حتی در مخیله خود، به نواهی و منكرات نزدیكش كرد!

مخلص كلام و خلاصه سخن! وزیر ورزش، با ظرافت و با یادآوری یك امر قانونی، وجوب كوشش نوخاستهای را به نفع یكی از منفعتهای طولانیمدت ورزش خواستار شد!

كوشش برای اعتلای قانونمند ورزش قهرمانی در عرصه جهانی! پروژهای كه به كسب افتخار و شادی غرورآفرین ملی میانجامد!

به وزارت ورزش، لبیك باید گفت! دست وزارتخانه راه باید فشرد!

3- از مصادیق این افتخارآفرینیها، چند نمونه در پیش است:

اول، بازی استقلال تهران با لوكوموتیو تاشكند! استقلال با خودش بد كرده است!

دوم، بنیادكار ازبكستان و ذوبآهن! سوم، استقلال خوزستان با لخویا از شیخنشین قطر!

چهارم، نبرد پرسپولیس در دوحه قطر با تیم الریان! 4 بازی مهم. 4 مسابقه سخت!

در قبال این چهار میدان، فوتبال ما چه كاره است؟ در قبال این چهار بازی سخت، وزارت ورزش، آیا میتواند بیتفاوت و منفعل باشد؟

تكلیف وزارتخانه، با همه قید و بندهای قانونی روشن است! تكلیف ما «مردم» هم روشن است!

تكلیف نمایندگان ورزش ایران هم روشن است! عدول نمیكنیم! عدول نمیكنید! عدول نخواهند كرد!

وزارت ورزش، تنها نخواهد ماند!

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربازدید امروز

آخرین خبرها