در اتوبان شلوغي كه تهران را از مركز به شمال غرب وصل مي‌كند، تصادف مي‌شود. ناگهان يكي از چهره‌هاي سرشناس فوتبال با قفل فرمان از اتومبيل خود پياده مي‌شود و عربده‌كشان قصد تنبيه شهروند بي‌دفاع را دارد. هر بيننده‌اي بي‌اختيار ياد سريال‌ در مسير زاينده‌رود حسن فتحي مي‌افتد كه يك تصادف زندگي ستاره فوتبال را زير و رو كرد...

الگوی نسل جوان يا تهديدبرای جامعه؟!

به گزارش خبرورزشی،چند نفري كه بازيكن سرشناس را ميشناسند، جرأت ميكنند جلو بروند تا او را آرام كنند. يكي از آنها از ستاره فوتبال ميخواهد به احترام ناموس مردم كه در حال تردد با اتومبيل هستند، فحاشي نكند اما همين كه دوباره دهان طرف باز ميشود، عقب ميكشد و سراغ همراه اين ستاره ميرود و ميگويد: «دهانش بدجوري بو ميدهد، آن هم اين ساعت از روز! خودت يك جوري او را ببر، نگذار پشت فرمان هم بنشيند، مأمور بيايد...»

اين  تنها نمونهاي نيست كه يك نفر در حالت نامتعادل پشت فرمان نشسته و منجر به تصادف يا نزاع شده است. سال قبل ستاره ديگري در حالت غير عادي خانم جواني را با اتومبيل تعقيب ميكند و آن خانم تلفني به همسرش اطلاع ميدهد و ستاره فوتبال را به كوچهاي بنبست ميكشاند تا همسرش و دوستانش حسابي او را كتك بزنند. هميشه اما ماجرا با كتك يا تذكر تمام نميشود... حالا حالت غير عادي يك ستاره فوتسال بانوان در حال رانندگي منجر به قتل يك مأمور نيروي انتظامي شده است. اين اتفاق تلخ هشداري است براي ستارهها كه بيشتر مراقب رفتار خود باشند. البته مشكل فقط شرب خمر نيست كه برخي چهرههاي سرشناس فوتبال ما را گرفتار كرده است، بعضيها در حالت عادي هم براي جامعه خطر دارند؛ مثل بازيكن مليپوش استقلال كه چند هفته قبل در خيابان خواجه عبدا... يكي از كسبه آن منطقه را زير رگبار مشت و لگد گرفت و بعد هم با تهديد او را ناچار كرد رضايت بدهد يا دروازهبان پرحاشيه و سرشناسي كه تا به حال دو بار پليس اتومبيل او را در بزرگراهها به دليل مانور و رانندگي پرخطر متوقف كرده است و يا ستارههاي ديگري كه هنوز نحوه رفتار صحيح در جامعه را نميدانند. اين ايراد از همان سالهاي اولي كه ستارههاي ورزش به لطف رسانهها به شهرت رسيدند، وجود داشت... ستارههاي ورزش به پشتوانه همين شهرت از رانتهاي مختلفي در جامعه استفاده ميكردند اما حاضر نبودند روي رفتار خود كنترل داشته باشند. آنها چه پياده و چه با اتوبيل در سطح شهر دست به رفتارهايي ميزدند كه دردسرساز بود.

صدالبته همان زمان نظريه خندهداري مطرح شد مبني بر اين كه ستارههاي ورزش الگوي نسل جوان هستند و بايد مراقب رفتار خود باشند... اين ديگر از آن حرفهاست... اگر يك ستاره ورزش نخواهد الگوي نسل جوان باشد و زندگي خودش را بكند، چه كسي را بايد ببيند؟ اگر من و شما نميتوانيم الگوهاي درستي به فرزندان خودمان معرفي كنيم و آنها به ناچار و از سر ناتواني يا بيتوجهي ما، سراغ الگوبرداري از فوتباليستها ميروند، مقصر ستارههاي فوتبال نيستند. آنها حق دارند زندگي عادي خودشان را داشته باشند.

اما آيا داشتن زندگي عادي به اين معني است كه يك نفر به اين دليل كه مشهور است در خيابان مردم را كتك بزند و يا براي مردم مزاحمت ايجاد كند؟ ما هميشه از تفكيك همين مرزها عاجز بودهايم. هميشه مرز ميان حريم خصوصي و زندگي شخصي با رفتار درست اجتماعي را به غلط درهم نورديدهايم! شايد بهتر بود از روز اول به ستارهها آموزش ميداديم به همان اندازهاي كه در جامعه محبوبيت و شهرت به دست ميآوريد و به خاطر همين شهرت و محبوبيت امتيازهاي ويژهاي ميگيريد، بايد چارچوبي را هم رعايت كنيد و نميتوانيد مثل آدمهاي عادي باشيد و يا مثل مزاحمهاي خياباني با مردم رفتار كنيد. واقعاً جاي اين آموزشها در ورزش ما كجاست؟ آنهايي كه امروز به ستارهها بابت هر اشتباه حمله ميكنند، ديروز چه آموزشي به آنها دادهاند؟ اين سؤال را حتماً همه دستاندركاران ورزش بايد از خودشان بپرسند، حتي اگر برايش پاسخي نباشد، شايد حداقل باعث شود از اين پس به فكر باشيم، به پديدههاي امروز براي فردايي بهتر، نحوه برخورد با مردم و رفتار صحيح اجتماعي را آموزش بدهيم.

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 6 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
بلیط هواپیما