۰ نفر
پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۶

پیشنهاد تمدید قرارداد کارلوس کی روش تا پایان جام ملت های آسیا و رسانه ای کرد نا این پیشنهاد،بی شک بهترین تصمیمی بود که فدراسیون فوتبال می توانست در این مقطع اتخاذ کند.

 شایعه های پراکنده پیرامون مذاکرات کی روش باا زبکســتان،ا ســترالیا و چند کشور دیگرا ز یک سو و گمانه زنی های داخلی در مورد جانشین کی روش پسا ز جام جهانیا ز سوی دیگر، یک حالت ناپایداری و ناامنی بدی درا طراف تیم ملیا یجاد کرده بود وا ین خطرا حساس می شد که ملی پوشان باور کنند بعدا ز جام جهانی قرار نیستب ا کی روشا دامهب دهند و میزان تأثیرپذیری آنهاا ز سرمربی تیم ملی کاهش پیدا کند.ب ا توجهب ها تفاقاتی که طی ماه هایا خیر میان سرمربی تیم ملی و برخیا فراد تصمیم ســاز و تصمیم گیر فوتبال و ورزشا یران رخ داد،  می خواهدب عدا ز جام جهانی درا یرانب ماند ً هنوز معلومن یست کی روش واقعا قصد تمدید ًیا نه. هنوز حتی مشــخص نیست فدراسیون فوتبال هم واقعا قرارداد کارلوس را دارد و باز هم می خواهد شرایط کی روش را بپذیرد یا نه، اماب ی شکب هترین تصمیم درا ین مقطع که تیم ملیب ایدب دون حاشیهب رای حضور در جام جهانی آماده شود، همینب ود که فدراسیونب رایب ستن دهان شایعه ســازان و دادن اطمینان خاطر به کی روش و ملی پوشان به صورت رسمیا علام کند خواهان تمدید قرارداد سرمربی تیم ملیا ست.ب عدا ز جام  هر دو طرف فرصت دارند سر میز مذاکرهب نشینند، پیش شرط ها ًجهانی قطعا و شروط قبلی و جدید را یکب ار دیگرب ا هم مرور کنند وب ه جمع بندین هایی برسند. تا آن زمان خیلی خوبا ست کهن ه تیم های خارجیب ه سرمربی تیم ملی ما چشم داشته باشند و نه مربیانی که خود را گزینه بالقوه جانشینی کارلوس می پندارند، به صندلی کی روش چشم بدوزند. فدراسیون فوتبال را باید بابت این تصمیم منطقی تحسین کرد. مذاکره با کی روش حتی اگر در مرحله حرف باقی بماند، همین که درا ین مقطع رســانه ای شد، جلوی حواشیب عدی را می گیرد. یک تیمب دون حاشیه، همان چیزیا ست کها ین روزها بیشترا ز همیشه نیاز داریم.
 

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 12 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __