کیلیان امباپه ستاره جوان پاری‌سن‌ژرمن از این که نتوانسته مثل نوجوان‌های دیگر باشد ابراز ناراحتی کرد.

امباپه: حیف که زود بزرگ شدم و نتوانستم کارهای احمقانه انجام دهم

به گزارش خبرورزشی، كيليان امباپه ستاره 18 ساله پاريسنژرمن كه به صورت قرضي و با قرارداد 180 ميليون يورويي از موناكو در همين تابستان به اين تيم منتقل شد به تازگي گفتوگوي بسيار بلندي با فرانس فوتبال داشته كه مختصري از آن را در زير ميخوانيد.

*الان 100 روز شده كه در پاريسنژرمن هستي. اگر قرار باشد يك روز از اين 100 روز را كه خيلي برايت تأثيرگذار بوده، انتخاب كني، آن روز چه روزي است؟

روز معارفهام. حس ميكردم از يك رودخانه عبور و كاملاً دنيايم را عوض كردهام. به يك جهان ديگر رسيدم، دنيايي كاملاً ناشناخته. با آن همه تماشاگر و خبرنگاري كه براي جلسه معارفهام آمده بود، حس كردم يكي از سلبريتيهاي معروف هستم.

*آن استقبال ويژه باعت ترسيدنت نشد؟

نه، اصلاً. فقط هيجانانگيز بود. البته تحت فشارم هم گذاشت. به خودم گفتم بايد از اولين مسابقهام كاري كنم كه ذهن اين آدمها درگير شود. اين كار را هم كردم. براي اينكه در دل اين مردم جا شوم، مهم بود خوب بازي كنم.

*20 دسامبر 19 ساله ميشوي. آدم در اين سن چه آرزويي دارد؟

آرزوي قهرماني و بردن جام...  از اين آرزوها زياد دارم. ميدانم عمر حرفهاي يك فوتباليست چندان طولاني مدت نخواهد بود پس اصلاً دلم نميخواهد وقتم را هدر بدهم.

*آرزو نداري كه همان زندگي راحت قبليات را داشته باشي، همان زندگي كه با دوستان دوران كودكيات داشتي؟

چرا، يك كم. واقعيت اين است كه ديگر نميتوانم كارهاي عادي و معمولي انجام دهم.

*چه كاري مثلا؟

ديگر نميتوانم راحت در خيابان با دوستانم قدم بزنم يا اينكه روزي كه هوا خوب باشد در تراس بنشينم و نوشيدني بخورم. به هر حال اين هم جزئي از شغل ماست...  اين چيزها را پذيرفتهام چون خودم ميخواستم.

*سختترين چيزي كه براي بچهاي در سن تو، ممنوعيت دارد چيست؟

چيزهاي ساده زندگي. اين موضوع كه خيلي سريع تبديل به بازيكن خوبي شدم چيزهاي يك زندگي معمولي و كارهايي كه يك نوجوان عادي بايد انجام بدهد را ازمن گرفت. بعداً حتي نميتوانم براي بچههايم از كارهاي احمقانهاي كه در نوجواني انجام دادهام صحبت كنم چون وقت انجام دادنش را نداشتهام. به آنها ميگويم 18 سالم بود كه در پاريسنژرمن بازي ميكردم و آنجا جايي نبود كه آدم كارهاي احمقانه انجام دهد. اين تنها پشيماني كوچكي است كه دارم.

*كوچكتر كه بودي ميگفتند سر هرچيزي كه باب ميلت نبود گريه ميكردي... 

واقعاً خيلي روي اعصاب بودم. البته عصبي ميشدم چون نميتوانستم خودم به تنهايي راه حل مورد نياز را پيدا كنم. از اين لحاظ بهتر شدهام و ميتوانم بهتر هم شرايط را آناليز كنم.

*آخرين باري كه گريه كردي كي بوده است؟

خيلي وقت است گريه نكردهام. از زماني كه بازيكن حرفهاي شدهام ديگر چنين اتفاقي نيفتاده است. هرچند كه نبايد فراموش كرد ماههاست كه براي من اتفاقات خوبي ميافتد... 

*وقتي آدم 180 ميليون يورو ميارزد، باز هم با همان سبكبالي و راحتي قبل بازي ميكند؟

جدي ميپرسيد؟ من كه به همان سبكبالي زمان موناكو بازي ميكنم. در پاريس هم همچنان لذت ميبرم. در اين تيم كه فوتبال تهاجمي را در رأس كارها دارد پيشرفت هم كردهام. البته بايد اعتراف كنم در زندگيام هيچ وقت سختكوشي به معناي خيلي زياد نداشتهام. آنهايي كه ميگويند در طول دوران حرفهايشان در فوتبال «از خود گذشتگي» زيادي داشتهاند را نميتوانم درك كنم. تنها از خود گذشتگياي كه دارم اين است كه صبح زود بيدار شوم و بروم سر تمرين. حالا اسم اين موضوع را هم نميتوان سختكوشي بگذارم. من بيشتر يك عشق فوتبال هستم.

*روزهايي هم است كه به فوتبال فكر نكني؟

روزهاي بدون فوتبال؟ غيرممكن است. هميشه فوتبال وجود دارد. شده كه با خانواده به ديزنيلند برويم ولي شب يك مسابقه فوتبال را از تلويزيون ميبيينيم. فوتبال زندگي من است. وقتهايي كه تمرين دارم هيچ وقت زودتر از4:30 عصر زودتر به خانه برنميگردم. ديگر شرايط جوري ميشود كه پدرم بعضي وقتها به من زنگ ميزند و ميگويد «همين الان بيا خونه» (ميخندد).

*صبحها به خودت چه ميگويي كه به جاي ماندن در رختخواب، راضي ميشوي، بلند شوي و به سمت تمرين بروي؟

ميگويم«امروز باز هم ميتوانم فوتبال بازي كنم، عجب شانسي! مجبور نيستي بروي سر درس و مشق، فقط بايد بروي و به توپ ضربه بزني». وقتي هم سوار ماشيني ميشوم كه قرار است من را سر تمرين ببرد (كيليان گواهينامه ندارد و با شوفري كه باشگاه برايش گرفته سر تمرين ميرود) خوش اخلاقم.

*يكي از ويژگيهايت اين است كه در زمين مسابقه معمولاً لبخند به لب داري. برعكس، چرا بعضي از بازيكنان هميشه در زمين اخمو هستند؟

فكر ميكنم بعضي از بازيكنان خيلي غرق در اهدافشان براي بازي ميشوند و بيش از اندازه تحت فشار قرار ميگيرند. بعضيها هم نميخندد چون شخصيتشان اينطوري است؛ نمونهاش همين كاواني كه مطمئنم هربار در زمين مسابقه است بيش از اندازه راضي است ولي تا زماني كه گل نزند، چهره اخمويش باز نميشود.

*در اكتبر زماني كه فهرست 30 نفر كانديداي توپ طلا اعلام شد گفتي تصور نميكني بين 20 تاي برتري قرار بگيري. از سر فروتني گفتي يا واقعاً اينطور فكر ميكردي؟

نه، واقعاً اينطوري فكر ميكردم چون براي اين بازيكنان بزرگ هميشه احترام قائل هستم. شايد بيش از اندازه هم احترام بگذارم. اگرچه رده بنديام در سال 2017 بالاتر از بسياري از اين بازيكنان بزرگ قرار گرفت (هفتم) ولي واقعاً تصورش را نميكردم.

*ميداني چه بازيكني كوتاهترين زمان از اولين ورودش به فهرست توپ طلا تا رسيدن به توپ طلا را طي كرده است؟

رونالدوي برزيلي؟

*بله. 2 سال طول كشيد. سال 1995 براي اولين بار وارد فهرست شد و سال 1997 توپ طلا را برد.

چند سالش بود وقتي توپ طلا را برد؟

*21 سالش بود...  تو تا يك سال ديگر 20 ساله ميشوي. اينكه ركوردها را بشكني ميتواند محرك خوبي برايت باشد؟

معلوم است كه دوست دارم چنين كاري كنم. اجباري در كار نيست ولي عاشق اين هستم كه اهداف بلند براي خودم در نظر بگيرم. كمك ميكند تا پيشرفت كنم و بدانم واقعاً چه چيزي ميخواهم.

*آدم چطوري بايد خودش را وارد رختكني كند كه پر از ستاره است و بعضاً تعدادي از اين ستارهها هم فوقالعاده مغرور هستند؟

من خودم راحت و كاملاً طبيعي رفتار كردم و جايگاهم را ميدانستم. آدم بايد به بازيكناني كه در اين رختكن هستند احترام بگذارند؛ هم احترام دوران حرفهايشان را بايد نگه داشت و هم سن و سالشان را چون تعدادي از آنهايي كه در رختكن هستند، ميتوانند جاي پدرم باشند. ضمن اينكه من نميروم در همان جلسه اول هم بزنم پشت دني آلوس و بگويم «هي دني، چطوري رفيق؟». اين چيزها بايد به آهستگي صورت گيرد.

*و با نيمار چي؟

با نيمار كمي شرايط فرق ميكند. او خيلي سريع من را زير پروبالش گرفت و در تيم جا كرد. در واقع منتظر ورودم به پاريسنژرمن بود. اواخر زمان نقل و انتقالات هر روز برايم پيام ميفرستاد و مينوشت: «كي به پاريس ميآيي؟». در جوابش ميگفتم: «صبر كن، ميرسم». البته آن زمان كار يك ذره به درازا كشيد و حتماً بايد به خودش گفته باشد: «دروغ گفت، به اينجا نميآيد». به محض اينكه رسيدم سعي كرد شرايط را برايم راحت كند. در زمين مدام به من پاس ميداد. وقتي بازيكني با اين شيوه حواسش به تو است خب خيلي سريع ميتواني خودت را در رختكن تيم جا كني.

برچسب‌ها

برگزیده‌ها

خبرویژه

پربازدیدترین

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 0 =
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

پربازدیدترین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __

آخرین عناوین

Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __
Topic[id:62, title:اخبار-قدیمی] - __ [] __